Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek

Onder redactie van G.J. van Bork, H. Struik, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis.

DBNL vignet


Inleiding en verantwoording A aandachtsstreepje aanhangsel zie aanschouwelijkheid zie ab ovo abbreviatio abbreviatuur abc-boek, hanenboek, materieboek of speldeboek abecedarium abel spel Abgesang zie ablaut abortief absolute poëzie abstracte poëzie absurdisme abusio of catachrese acatalectisch accent of klemtoon accentletter zie accentvers zie accentverschuiving accidentals acclamatie acconsonantie zie acconsonerend rijm zie accumulatio acefalisch vers achronie acrostichon, lettervers, naamdicht of naamvers acroteleuton acta zie actant acteur actie-eenheid actiemoment of handelingsmoment actio zie ad fontes ad spectatores ad usum delphini adagium of proverbium adaptatie addenda adiectio adieu-lied adiunctio adonius versus adversaria adynaton aemulatio Aernoutsbroeders afbijtsel afdruk zie affective fallacy afgesloten bibliografie afkorting aflevering of fascikel aflijnen zie aforisme afschrift zie afschrijven-1 afschrijven-2 zie afschrijver zie agnitio of anagnorisis aksant of accentletter akte-1 akte-2 zie alba album en album academicum zie album amicorum-1 of album album amicorum of album zie album promotorum album studiosorum of album academicum aldicht Alexanderroman alexandrijn alfabet alfabetisch schrift of fonografisch schrift algemene literatuurwetenschap alinea alleenspraak zie allegorese allegorie alliteratie of homoeoprophoron allografeem allogram alloniem allusie of allusio allusio zie almanak a.l.s. of l.a.s. als-vergelijking zie met als altaargedicht altercatio alternantie zie alternering of alternantie Alterslied alwetende vertelinstantie, alwetende vertelwijze of omniscient point of view alwetende vertelwijze zie Amadis-romans amateurtoneel ambiguïteit, pluri-interpretabiliteit of polyinterpretabiliteit amfibrachus amfimacer of creticus ampersand amplificatio amplitude anabaptistische literatuur zie anabasis anachronie of tijdsafwijking anachronisme anacreontische poëzie anacrusis of opmaat anadiplosis, epanadiplosis of reduplicatio anafoor zie anafora, anafoor, epanafoor of relatio anagnorisis zie anagram of letterkeer anakoloet analecta analogie-1 analogie-2 of perseveratie analyse of tekstanalyse analytisch drama analytische bibliografie-1 analytische bibliografie-2 anamnesis anapest anasta(l)tische uitgave zie anastrofe zie Andere Wereld anekdote anekdotenbiografie angry young men anisometrie annalen-1 annalen-2 annominatio zie annotatie anoniem antagonist anthologie zie anticipatie-1, vooruitwijzing of toekomstverwijzing anticipatie-2 anticlimax antifoon zie antifrase antiheld anti-illusionistisch toneel antimetabole antimetrie of metrische afwijking antiqua zie antiquariaat antiquariaatscatalogus antiroman antistrofe-1 of tegenzang antistrofe-2 antithese, antitheton of contrapositum antitheton zie antitoneel antoniem antonomasie-1 antonomasie-2 aphaeresis of procope apocalyptische literatuur apocope apocopisch rijm apodosis apograaf apokoinou apollinisch apologie apologisch spreekwoord zie apophtegma aposiopese zie apostelspel apostrofe apotheose apparaat van de neerlandicus appendix zie approbatur aptum of decorum arabeske arbeidersliteratuur zie arbeiderspoëzie arbeidslied arcadia of herdersroman archaïsme archetype archief-1 archief-2 archief-3 archief-4 archiefeditie archivistiek argumentatio Aristotelische eenheden arritmie ars ars amandi ars bene dicendi ars dictaminis of ars dictandi ars dictandi zie ars moriendi of sterfboek ars persuadendi ars poëtica zie ars rhetorica zie arsis zie art pour l'art, l' artefact artes liberales of vrije kunsten artes-literatuur of Fachliteratur Arturroman associatie assonance, assonantie, assonerend rijm of klinkerrijm assonantie zie assonerend rijm zie asyndetische vergelijking asyndeton-1 asyndeton-2 atlas atmosfeer, sfeer of stemming atonale poëzie atrament attentum parare Atticisme attitudinale norm aubade auctiecatalogus of veilingcatalogus auctor auctoriale vertelinstantie of auctoriale vertelwijze auctoritas audition colorée Augensprung zie augustijn of cicero auteur auteursbibliografie auteurscorrectie zie auteursintentie auteurspoëtica zie auteursrecht of copyright autobiografie autograaf automatisch schrift zie autonomiebewegingen autopsie autoriseren autotelisch avant-garde aversio avonturenroman a.w. zie Azianisme B bacchius bakerpreek bakerrijmen ballad opera ballade-1 of volksballade ballade-2, rederijkersballade of romance ballette barbarisme barbarolexis bard Bargoens barok basistekst bastaardvloek bastarda of brevitura batement zie battologie bede zie bedrijf of akte-2 beeldgedicht-1 zie beeldgedicht-2 beeldschrift zie beeldspraak, figuurlijk taalgebruik of overdrachtelijke taalgebruik beeldverhaal zie beginrijm bekentenisliteratuur beletselteken belles lettres bellettrie benevolum parare berecht-1 berecht-2 bericht beschrijving-1 of descriptie beschrijving-2 bestiarium bestseller betekenis zie beurtzang of antifoon beweging zie Beweging van Tachtig zie Beweging van Vijftig zie bewerking bibliofagie bibliofiele uitgave bibliofilie bibliografie biblioklastie zie bibliolatrie bibliologie of boekgeschiedenis bibliolythie of biblioklastie bibliomanie bibliometrie bibliotheek-1 bibliotheek-2 bibliotheeksignatuur bibliotherapie biedermeier bifolium zie Bildungsroman of Erziehungsroman binderssignatuur zie binio binnenrijm binnenspel binnenvorm biografie of levensbeschrijving blad-1 blad-2, folio-2 of folium bladspiegel bladwachter zie bladzijde of pagina blank vers blauwboekjes blazoen blinddruk blindstempeling bliscappen bloemlezing, anthologie, chrestomatie of florilegium blokboek blurb of flaptekst blijde inkomst blijspel of komedie bodeverhaal boek boekband boekbespreking zie boekblok boekdruk zie boekgeschiedenis zie boekletter zie boekrol of volumen boekschrift boekverluchting, illuminatie of verluchting boekzaal boerde bohémien bombast borden zie ten Bourgondische bâtarde boustrophedon boutade bovenkast brachycatalectisch brachygrafie zie brachylogie branche breed formaat zie breve zie breviarium of brevier brevier zie brevitas brevitas-formule brevitura zie brief briefgedicht of rijmbrief briefroman, briefwisselingsroman, epistolaire roman of roman in brieven briefwisseling zie briefwisselingsroman zie Brits-Keltische roman, Britse roman of Keltische roman Britse roman zie brocheren of innaaien brochure-1 brochure-2 Broederschap van het gemene leven zie bron bronnenproblematiek broodletter of boekletter bruiloftslied zie bruiloftsspel bucolische literatuur of pastorale literatuur bucolische poëzie buitenspel buitenvorm bulkboek burgerlijk drama burleske literatuur bijbels drama bijbelspel bijdruk bijlage, aanhangsel, appendix of supplement Byronisme byzantinisme byzantijnse roman zie C cabaret cacheren zie cadans of cadens cadavre exquis cadens zie cahier calembourg calendarium of calendier calendier zie cancel cancelleresca canon-1 canon-2 canso cantate cantilena of cantilene cantilene zie capitalis cursiva, kapitaalcursief of majuskelcursief capitalis quadrata capitalis rustica captatio benevolentiae caramelvers zie carmen carmen figuratum zie carnatioen zie cartularium catachrese zie catalectisch catalogus-1 catalogus-2 catastasis catastrofe catharsis cauda zie causerie census censuur cento centsprent certum of res certa cesuur cesuurrijm chanson chanson de geste of matière de France chant royal charge charivari charter chiasme of kruisstelling chirograaf choreus zie choriambe of choriambus choriambus zie chrestomatie zie chria chronodistichon chronogram, carnatioen, incarnatie, jaartalvers of tijdvers chronologische vertelwijze chronostichon chute zie cicero zie CIP citaat citadelpoëzie civilité clandestiene literatuur of illegale literatuur classic classicisme, Frans-classicisme of neoclassicisme-1 classicistisch drama of Frans-klassiek toneel claus clausula clausule clerk of klerk cliché-1 of gemeenplaats cliché-2 climax-1 climax-2 close reading clou clute zie cluyt zie coacervatio codex codicologie of handschriftkunde collage collatie zie collatieformule collationeren colloquium colofon colon colporteur zie column COM-catalogus comédie de caractère of karakterblijspel comédie d'intrigue of intrigeblijspel comédie de moeurs of zedenblijspel comédie larmoyante comma commedia all'improviso zie commedia dell'arte of commedia all'improviso commentaar commutatio compagnie comparatio comparatisme zie comparistiek zie compendium compensatie compilatie complainte complexio compositie compositio comprobatio zie concept conceptisme concessio concettismo zie concetto conciliare conciliatio conclusio of peroratio concordans zie of -2 concordantie-1, concordans of KWIC-index concordantie-2 of concordans concrete poëzie of visuele poëzie conduplicatio conferentie zie confirmatio of comprobatio conflict conflictus congeries congres of conferentie conjectuur conjointure connotatie consistentie consolatio consonantie-1 consonantie-2 zie constructivisme consuetudo contaminatie contentio context of cotext contigu verband continue vertelwijze continueringsfout contractie-1 contractie-2 contradictie zie contradictio in terminis of contradictie contrafact of contrafactuur contrafactuur zie contragedicht of contravorm contrapositum zie contrapunt Contrareformatie contrast contravorm zie convenance conventie convoluut copia rerum copia verborum copla copyright zie copy-text corpsmaat corpus-1 corpus-2 correctie correctie op de pers of persvariant correctietekens correctio, epanorthosis, zelfcorrectie of zelfverbetering corrector correspondentie of briefwisseling corrigenda zie corruptie costeriana zie cotext zie couleur locale coup de théatre couplet courant zie creatieve analyse creticus zie crisis cryptografie zie cul-de-lampe zie cultboek culteranismo zie cultismo zie cultuurlied of kunstlied cultuursprookje of kunstsprookje cumulatieve bibliografie currens of littera currens currente calamo cursief cursiefje cursiva zie custode, bladwachter, reclame, reclamant of wachtwoord cyclisch gedicht cyclus D D-nummer dactylus dadaïsme dagblad, courant, gazet of krant dagboek dagboekroman dagelied zie dageraadslied of dagelied dalend metrum of dalend ritme dalend ritme zie daling, breve of thesis damesroman dandyisme danslied database debat debuut decadentie decasyllabe decimo-sexto zie declamatie of voordrachtskunst deconstructivisme decoratie decorum zie dedicatie zie deelwerk definitie delectare demonstratio denotatie dénouement deprecatio dérimage zie descriptie zie descriptieve bibliografie destinataris detectiveroman of speurdersroman determinisme detractio deus ex machina deuteragonist devies-1 zie devies-2 zie devotielied diacope of tmesis diacritische tekens-1 diacritische tekens-2 diaeresis dialectica dialectliteratuur dialoog, samenspraak of tweespraak diatesseron zie diatribe dicatalectisch dichoreus of ditrochee dicht zie dichter dichterlijke taal dichterlijke vrijheid dichtgenootschap dichtkunst dictaat dictée intérieur dicteerfout of hoorfout dictie didactische literatuur dienstboderoman diepdruk dierendicht dierenepiek dierenfabel dierenroman dierensprookje dierenverhaal Diets digesta digressie, digressio of excursus digressio zie dimeter of quaternarius dinggedicht Dionysisch diploma zie diplomatiek zie nleer diplomatische editie dipodie diptychon directe lyriek directe rede discontinue vertelwijze of niet-continue vertelwijze disiunctio zie dispondee dispositio disputatie zie disputatio of disputatie dissertatie of proefschrift dissimulatio dissonantie distantie Distanzstellung, disiunctio, hyperbaton of metatesis-2 distichomythie distichon distinctio distributiefout distributio zie dithyrambe ditrochee zie dittografie dobbelsteert docere docilem parare doctrinael documentatie dodecasyllabe dodendans dodengesprek doggerel doktersroman dolce stil nuovo don contraignant of bede doopsgezinde literatuur of anabaptistische literatuur Doppelweg-structuur of tweefasestructuur dorpsnovelle dorpsroman dossier-1 dossier-2 dossierroman doubleren of cacheren doublet-1 doublet-2 draaiboek drama of toneel-1 dramatheorie dramatiek dramatis personae dramatische eenheden zie dramatische ironie dramatische monoloog dramatische poëzie dramatiseren-1 dramatiseren-2 dramaturgie drempeldicht of liminaria driekoningenspel drinklied droomliteratuur druk drukfout drukgeschiedenis drukkersmerk of uitgeversmerk drukkunst of typografie drukpers drukproef drukvorm dubbelblad, bifolium of diploma dubbelrijm dubbelzinnigheid dubitatio dubium of res dubia ductus Duitse komma duivelspel zie duodecimo duratieve anachronie duuraccent zie duvelrije of duivelspel dynamisch accent, intensiteitsaccent of sterkteaccent dynamisch vers dysfemisme dystopie E echo echodicht ecloge écriture automatique of automatisch schrift editeur of tekstbezorger editie of tekstuitgave editietechniek zie editiewetenschap zie editio prima editio princeps e/en-rijm eenakter eenheden, Aristotelische zie eenheid van handeling eenheid van plaats eenheid van tijd efonesis zie egodocument einde zie eindnoot eindrijm elegantia elegie, klaaglied, klaagzang, lamentatie, treurlied of treurzang elegisch distichon elegisch kwatrijn zie elegische stanza of elegisch kwatrijn elektronische publicatie elementaire reeks elisie ellips elocutio eloquentia embleem zie emblema, embleem, sinnebeeld of zinnebeeld emblematicus of emblematist emblematiek emblematist zie emblematoloog embryonisch rijm zie emendatie zie emendatio of emendatie emfase of emfasis emfasis zie empathie emporicum enallage of enallaxis enallaxis zie encarté-handschrift enchiridion enclise encomium zie encyclopedie engagement Engels sonnet zie enigma zie enjambement, overloop of oversprong enkelvoudige structuur of singulier vertellen enscenering of mise-en-scène enthymema of ratiocinatio entr'acte, intermezzo of tussenspel entreespel entrelacement enumeratie zie enumeratieve bibliografie zie enumeratio, enumeratie of opsomming envoi epanadiplosis zie epanafoor zie epanalepsis of epizeuxis epanodos epanopthosis epanorthosis zie epenthesis epicedium zie epideiktische literatuur epiek epifonema epifonesis zie epifoor, epifora of epistrofe epifora zie epifrase epigoon epigraaf of inscriptie epigram-1 zie epigram-2 zie epiloog epimythium epinicium episch drama epische concentratie of epische verdichting epische cyclus epische verdichting zie episode-1 episode-2 epistel epistolaire roman zie epistolarium epistrofe zie epitaaf zie en lijkrede epitaphium zie en lijkrede epitasis epithalamium, bruiloftslied of hymenaeus epitheton epitome epizeuxis zie epode-1 epode-2 of toezang eponesis zie eponiem epos of heldendicht epyllion equivalentie equivoque ererede ergocentrisch, tekstimmanent of werkimmanent erlebte Rede zie erotische literatuur errata of corrigenda Erziehungsroman zie esbatement of batement eschatologie essay esthetica estheticisme esthetisch object esthetische distantie ethopoeia ethos etiketliteratuur etymologie eufemisme eufonie euphuism of euphuïsme euphuïsme zie evangelarium evangeliënharmonie of diatesseron evidentia evulgetur zie ex-tempore exclamatie zie exclamatio, efonesis, epifonesis of exclamatie excursus zie exegese exempel exemplaar-1 exemplaar-2 zie exemplum exercitatio exil-literatuur ex-libris exordium of prooemium exotische literatuur experimenteel proza experimentele poëzie experimentelen zie explicateur expliciete lezer explicit expolitio expositie, expositio of protasis-1 expositio zie expressie of uitdrukking expressionisme expungeren extracorrectie of auteurscorrectie eye-rhyme zie F faam fabel-1 fabel-2, geschiedenis of story fabliau facetiae Fachliteratur zie facsimile-editie facteur zie factie factor of facteur factotum familieroman fanopoeia fantastische literatuur farce zie fascikel zie fatalisme favele feministische literatuur Festschrift zie feuilleton feuilletonroman fictie, fictionaliteit of fictionele tekst fictionaliteit zie fictionele lezer zie fictionele tekst zie figura-1 figura-2 figura etymologica figurae zie figurae sententiae zie figuurgedicht, beeldgedicht-1 of carmen figuratum figuurlijk taalgebruik zie fili filiatie filigraan zie filigram zie filippica filologie fin de siècle fin'amors finale adonius fingerprint finis-1 finis-2 of einde flaptekst zie flashback zie flat character flectere zie fleuron florilegium zie focalisatie focalisator foliant foliëring folio-1 folio-2 zie folium zie fonds-1 fonds-2 fonds-3 fondscatalogus fonografisch schrift zie forma formans of zich vormende vorm forma formata of gevormde vorm formaat formaatmaken, inslaan, insluiten, opkooien of overslaan formaatsignatuur formalisme formata of littera formata fractura of fractuur fractuur zie fragment-1 fragment-2 francijn Frankische roman zie Frans-classicisme zie Franse maat Franse titel, voordehandse titel of voortitel Frans-klassiek toneel zie fraseogram fraterschrift front zie frontispies zie functionele metafoor zie funeraire poëzie futurisme fysiologie fysisch perspectief G galei gazet zie gebroken rijm-1, onderbroken rijm of weesrijm-2 gebroken rijm-2 gebruikelijke zegswijze zie gebruiksschrift gebruikssporen gedachtefiguren of figurae sententiae gedachtestreepje gedenkboek zie gedenkschrift-1 zie gedenkschrift-2 of gedenkboek gedicht of vers-2 geeste zie geestelijk drama geestelijke epiek geestelijke lyriek gefocaliseerd object geheimschrift of cryptografie geish Geistesgeschichte gekruist rijm gelegenheidspoëzie gelijk rijm, identiek rijm, rime riche of rijk rijm gelijkenis zie gemeenplaats zie geminatio gender genealogie genera causarum genera dicendi zie genera elocutionis of genera dicendi genie genre genus admirabile of genus turpe genus deliberativum genus demonstrativum genus dubium genus grande zie genus grave zie genus honestum genus humile genus iudiciale genus medium genus obscurum genus sublime, genus grande of genus grave genus turpe zie georgische poëzie gepaard rijm Germaans rijm zie geromantiseerde biografie zie Gesamtkunstwerk geschiedbijbel zie geschiedenis zie geschiedzang zie gesta geteld vers zie getijdenboek geuzenlied gevoel en verbeelding gevormde vorm zie gezang zie gezegde, gebruikelijke zegswijze, spreekwoordelijk gezegde, spreekwijze, spreuk-1, staande uitdrukking of zegswijze ghazel ghost ghostwriter gidsdocumentatie gilde gildebord glos of glosse glossarium glosse zie glijdend rijm gnome-1 zie gnome-2 gnomisch vers Goliarden zie gongorisme, culteranismo of cultismo gothic novel of gotische roman gotisch schrift gotische roman zie gotische textura zie graalroman gradatio grafdicht of nenia grafeem grafistiek grafologie grafrede zie grafschrift, epitaaf of epitaphium grammatica grand tour Gregory, regel van griezelverhaal, gruwelverhaal of horrorstory groeirijm groteske gruwelverhaal zie grijze literatuur gulden snede H haagspel haarzijde hagiografie of heiligenleven haiku halfrijm, embryonisch rijm of imperfect rijm halfunciaal of semi-unciaal handboek handeling handelingen zie handelingsaspecten handelingsmoment zie handpalmverhaal handschrift of manuscript-1 handschriftenkunde zie en manuscriptologie hanenboek zie haplografie haplologie hartstrookje heffing, arsis of top heffingsvers, accentvers of toppenvers heiligenleven zie heiligenspel hekeldicht zie heldendicht zie heldendrama of heroïsch drama heldenepos hemistichomythie hendiaduoin zie hendiadys of hendiaduoin heptameter of septenarius heraut herdersdicht zie herdersroman zie herdersspel zie herdruk herhaling hermeneutiek hermeneutische cirkel hermetische literatuur heroïdes heroïsch drama zie heroïsch vers of versus heroicus heroïsche poëzie heroïsch-galante roman hervorming zie heteroniem heuristiek hexameter hiaat hiërogliefen historiaelspel historiciteit historie historiebijbel of geschiedbijbel historielied of geschiedzang historiespel historisch rijm historisch-kritische editie historische avant-garde historische roman hoerenjong of weduwe hofdicht holograaf homerische vergelijking homilie zie homoeoprophoron zie homofoon homograaf homoioteleuton homoniem hoofdtekst hoofse liefde hoofse literatuur hoogdruk of boekdruk hoorfout zie hoorspel, luisterspel of radiospel Horatiaanse ode horrorstory zie hortus conclusus houtgravure houtsnede of xylografie hovedans zie huiselijke poëzie humanisme humanistisch schrift humanistische cursief zie humanistische minuskel zie humanitair expressionisme of romantisch expressionisme humor humoreske hybrida zie hymenaeus zie hymne hypallage hyperbaton zie hyperbool hypercatalectisch hypofoon hypostase zie hypostasis of hypostase hysteron proteron, proteron hysteron of prothysteron I iconiciteit iconografie iconologie ictus ideal copy ideale lezer idee ideeëndrama identiek rijm zie ideogram idiolect idioticon idylle ik-vertelwijze illegale literatuur zie illuminatie zie illusionistisch toneel illustratie imaginair reisverhaal imitatio of navolging immanente poëtica immutatio imperfect rijm zie impliciete auteur, implied author of persona poëtica impliciete lezer of fictionele lezer impliciete metafoor, functionele metafoor, organische metafoor of structurele metafoor implied author zie impresa of devies-1 impressionisme impressum imprimatur, evulgetur of nihil obstat impungeren impure poëzie zie in medias res of mediis in rebus in memoriam incantatie incarnatie zie incipit of initium incrementum incunabel of wiegendruk index-1 of register index-2 index expurgatorius Index librorum prohibitorum indirecte lyriek indirecte rede ingeslopen glos inhoud initiaal-1 initiaal-2 zie initium zie innaaien zie inquit-formule inscriptie zie inscriptio zie insinuatio inslaan zie insluiten zie inspiratie institutie of literaire institutie integumentum zie intensiteitsaccent zie intentional fallacy intentionale norm intermezzo zie interpolatie interpretatie of tekstinterpretatie interpunctie, leestekens of punctuatie interrogatio zie intertekstualiteit intrige-1 zie intrige-2 intrigeblijspel zie inventaris inventio inversie, anastrofe of metatesis-1 invocatio involucrum of integumentum inwinnen ironie of verbale ironie ISBD ISBN isochronie isocolon of distributio isometrie isosyllabisch vers, geteld vers, lettergreepvers of silbetellend vers ISSN Italiaans sonnet of petrarkistisch sonnet italica zie italiek zie iteratieve presentatie iteratio itinerarium of reisgids iucunda doctrina iudicium J jaarboek jaartalvers zie jambe jambische trimeter jargon je ne sais quoi jeeste, geeste of yeeste jeugdliteratuur zie joculator zie jongensboek jongleur of joculator journaal journalistiek proza Jugendstil juweel juxtapositie K kader kaderverhaal zie kadervertelling, kaderverhaal of raamvertelling kaderwerk kakofonie kakografie kalligrafie kalligram kamer van retorike zie kamertoneel kanselarijstijl kanselstijl kapitaal kapitaalcursief zie kapitaalhoogte karakter-1 zie karakter-2 zie karakterblijspel zie karakterdrama Karelroman of Frankische roman karikatuur Karolingische minuskel kasteelroman katern katernformule zie katernsignatuur of binderssignatuur katernsignatuurpositie keer zie keerrijm zie keervers zie keizer zie Keltische roman zie kenning kerklied kerstlied kerstspel ketendicht kettinglijnen kettingrijm zie keukenmeidenroman keuzebibliografie zie kinderlied kinder- en jeugdliteratuur kinderprent kitsch klaaglied zie klaagzang zie klad klank klankanalyse klankexpressie klankfiguren klanknabootsing of onomatopee klankschildering klanksymboliek klapper klassiek drama klassieke roman of matière de Rome kleinkapitaal klemtoon zie klerk zie klinkdicht zie klinkerrijm zie klinker(d)t zie klucht-1, clute, cluyt of farce klucht-2 kluchtboek kniedicht zie knipzang knittelvers knuppelvers kohier komedie zie koningsspel koor kop of front kopie, afdruk of afschrift kopiist of afschrijver kopiistenfout zie kopmaat koppermaandagprent kopregel of running title kopwit kopij kort verhaal zie kosmisch expressionisme kosmische zelfvergroting krant zie kreeft(ge)dicht, letterkreeftdicht of retrograde kritiek of literaire kritiek kritische bibliografie kritische editie kroniek kruisstelling zie kruisvaartroman kubisme kunst en vliegwerk kunstlied zie kunstsprookje zie kwantitatief accent zie kwantiteitsaccent, duuraccent, kwantitatief accent of temporeel accent kwarto kwatrijn KWIC-index zie KWOC-index zie L lai lamentatie zie lamineren landjuweel landspel Langzeile lapidarium l.a.s. zie latinitas zie laudatio zie laus lay-out l.c. zie lectuur leerdicht leerrede leesdrama leeseditie leesgezelschap of leeskring leeskring zie leesteken zie legendarium legende legger, exemplaar-2 of Vorlage Leidse boekjes Leitmotiv lekendichtjes lekenspel lemma-1 zie lemma-2 leonische verzen leporelloboek letter letterdieverij zie letterformule lettergarnituur zie lettergreeprijm lettergreepvers zie letterkast letterkeer zie letterkreeftdicht zie letterkunde-1 zie letterkunde-2 zie letterkundige prijzen zie letterpolis of lettergarnituur letterrijm zie lettertype lettre d'attente zie lettrine zie leugenliteratuur levensbericht of necrologie levensbeschrijving zie levenslied levertje lexicon lezing-1 lezing-2 lias libel zie libelle zie liber alumnorum liber amicorum, album, album amicorum-2 of Festschrift liber memorialis libraria of littera libraria libretto lied liedboek liefdeslied of minnelied-2 lierdicht of lierzang lierzang zie ligatuur light verse ligne donnée limerick liminaliteit liminaria zie liniëren, aflijnen of afschrijven-2 litanie literaire kritiek zie literaire institutie zie literaire prijzen, letterkundige prijzen of prijzen literaire theorie zie literatuur of letterkunde-1 literatuuresthetiek literatuurgeschiedenis literatuursociologie literatuurtheorie zie literatuurwetenschap of letterkunde-2 lithografie zie litotes littera antiqua, antiqua of humanistische minuskel littera bastarda zie littera currens zie littera cursiva of cursiva littera formata zie littera hybrida, littera bastarda of hybrida littera italica, italica, italiek of humanistische cursief littera libraria zie littera singularis zie littera textualis, gotische textura, textualis of textura liturgisch drama locus zie locus amoenus locus communis locus horribilis zie locus terribilis of locus horribilis lofdicht, encomium, loflied of lofzang loflied zie lofrede, laudatio of panegyriek lofzang zie logogram logopoeia lombarde of lettrine longseller lopende bibliografie loskooien, ontsluiten of losslaan losslaan zie loterijvers, lotprose of lotsin lotprose zie lotsin zie luctus luisterspel zie lumbecken lijkdicht of epicedium lijkrede, epitaaf, epitaphium of grafrede lijngaatje zie lyriek lyrisch subject M maat zie macaronisch gedicht maculatuur made-up copy madrigaal-1 madrigaal-2 magazine zie magazijn zie magisch realisme magnum opus majuskelcursief zie majuskelschrift maniërisme manifest mannelijk rijm of staand rijm mannelijke cesuur mantel- en degenstuk manuscript-1 zie manuscript-2 manuscriptologie of handschriftenkunde marge marginalia Mariaklacht Marialegende Marialied Mariaspel marinisme, concettismo of secentismo marionettentheater of poppenspel marktlied marskramer of colporteur martelaarsboek of martyrologium martyrologium zie marxistische literatuurtheorie zie massaliteratuur zie materia zie materialistische literatuurtheorie of marxistische literatuurtheorie materie zie materieboek zie materiële analyse matière zie matière de Bretagne matière de France zie matière de Rome zie maximalen maxime mecenaat medeklinkerrijm, acconsonantie, acconsonerend rijm of consonantie-2 mediis in rebus zie meerlingband meervoudig perspectief meilied meisjesboek meispel melodisch accent melodrama melopoeia membra disiecta memento mori memoires of gedenkschriften-1 memoria memoriaal mengelpoëzie mesostichon metafoor metaforiek metanoia metaplasmus metatesis-1 zie metatesis-2 zie metoniem zie metonymia of metoniem metonymie metriek metrisch patroon metrisch proza metrische afwijking zie metrische poëzie metrische variaties metrum, maat of versmaat mezzotint zie Middeleeuwen Middelnederlands middenrijm Miltoniaans sonnet mimesis minderemanstonelen miniatuur minnedicht zie minnelied-1 of minnedicht minnelied-2 zie minstreel minuskelcursief minuskelschrift minutio minuut mirakelspel misdaadroman mise-en-abyme of spiegeltekst mise-en-page zie mise-en-scène zie missive mnemonisch schrift mnemotechniek mock epic zie mock heroic of mock epic Moderne Devotie of Broederschap van het gemene leven modernisme moet mof mommerij monodrama monografie monologue intérieur monoloog, alleenspraak of soliloquium monometrie monopedie of monopodie monopodie zie monorijm monostichische poëzie zie monostichitische poëzie zie monostichon montage moordlied mop mopsje mora moraliteit mortuaire literatuur motief motorisch moment motto-1 motto-2, inscriptio of lemma-1 movere mozaïsch rijm Muiderkring mundus inversus museum-1 museum-2 musical muziekdrama muzikaal accent zie mysteriespel mystiek mystificatie mythe mythografie mythopoesis of mythopoëzie mythopoëzie zie N NUGI naamdicht zie naamvers zie nadrukformule nar of zot narratief systeem narratieve cyclus narratieve tekst zie narratio narrativiteit narratologie zie nationale bibliografie naturalisme Natureingang natuurlyriek navolging zie nawerk necrologie zie Nederduits neefken zie Negen Besten nenia zie neo-avantgarde neoclassicisme-1 zie neoclassicisme-2 neofilologie neologisme neoplatonisme neo-realisme of nieuw realisme neo-romantiek net nevenrechten neventekst of subtekst new criticism Nibelungensagen Nibelungenstrofe nichtken zie niet-chronologische vertelwijze niet-continue vertelwijze zie Nieuwnederlands nieuwe zakelijkheid nieuwjaarslied nieuw realisme zie nigromantie of zwarte kunst nihil obstat zie Nil volentibus arduum nom de plume zie nomenclatuur nonsenspoëzie noodlotsdrama noot nota-1 of Tiroonse nota nota-2 notabel notula zie notulen, acta of handelingen nouveau roman novelle novet O objectieve anachronie objectieve bibliografie oblong of breed formaat obscenitas obscuritas o.c., a.w., l.c. of t.a.p. occupatio octaaf of octet octavo octet zie octrooi zie ode officia oratoris offset olim-signatuur ollekebolleke omarmend rijm omgekeerde retoriek omnibusuitgave omniscient point of view zie omwerking of remaniement onbetrouwbaar perspectief onderbetoning, onderbetoonde heffing of stille heffing onderbetoonde heffing zie onderbroken rijm zie onderkast ondicht zie onirische taal onomasticon onomatopee zie ontknoping ontlening ontologie ontologisering ontrijming of dérimage ontsluiten zie ontwikkelingsroman onzuivere poëzie of impure poëzie oogrijm, eye-rhyme of visueel rijm oordeel oorkonde oorkondeleer of diplomatiek oorkondeschrift oorlogsliteratuur oosters kwatrijn zie oosterse roman of byzantijnse roman opbouwformule of katernformule opdracht of dedicatie open couplet open plek open variant opening opera opera omnia zie opere citato zie operette opkooien zie oplage opmaak of mise-en-page opmaat zie opschrift of epigram-2 opsomming zie opstel orale literatuur oratio zie oratorisch oratorium ordo artificialis ordo naturalis organisch expressionisme organische metafoor zie originaliteit origineel ornatus ossegal Ossianisme ottava rima zie Oudnederlands overbetoning of overbetoonde daling overbetoonde daling zie overdrachtelijk taalgebruik zie overdruk overglijding overleveringsgeschiedenis zie overloop zie overlooprijm of kettingrijm overloopteken overslaan zie oversprong zie oxymoron ozalidproef P paasspel pagina zie paginering paleografie paleotypie palilogie palimpsest palindroom palinodie Palmerijnromans pamflet-1, vliegende bladen of vlugschrift pamflet-2, libel, paskwil, schimpschrift, schotschrift of smaadschrift panegyriek zie panoramische vertelwijze pantoen zie pantomime pantoum, pantoen of pantoun pantoun zie paper paperback papier parabel, gelijkenis of parabola parabola zie paradox parafrase paragoge paragraaf paragraafteken paragram paraleipsis zie paralipomena parallellie parallellisme parenthese parlandopoëzie of praatvers parnastaal parodie paroniem paronomasia, annominatio of pun pars pro toto partie partitio partituureditie paskwil zie passie passiespel passim passionaal pastei pastiche pastorale-1 of herdersdicht pastorale-2 of herdersspel pastorale literatuur zie pathetic fallacy pathos patristiek patrologie patronage pauze zie pennenproef zie pentameter pentapodie pentastichon penwerk percursio peregrinatio academica perifrase periode-1 of tijdvak periode-2 zie periodebibliografie periodecode periodiek zie periodisering periodus-1 of periode-2 periodus-2 peripetie perkament peroratio zie perseveratie zie persiflage persona poëtica zie personage of karakter personale vertelwijze personificatie of persoonsverbeelding persoonsbibliografie persoonsverbeelding zie perspectief, point of view of vertelwijze perspicuitas persuasio persvariant zie persvrijheid Perzisch kwatrijn of oosters kwatrijn petrarkisme petrarkistisch sonnet zie petrarkistisch vrouwenportret petroglief petrogram pi-verhaal Pica picareske roman of schelmenroman pictogram of beeldschrift pictura piëtistische literatuur Pindarische ode piqûre zie pittoresk plagiaat of letterdieverij plakkaat plano plaquette plastiek of aanschouwelijkheid platform platitude platonisme plat of bord Pléiade pleonasme ploce plot, intrige-1 of sujet pluralis majestatis pluralis modestatis zie pluralis modestiae of pluralis modestatis pluralis pro singulari pluri-interpretabiliteit zie pocketboek poëet poésie parlante zie poésie pure poet laureate zie poeta doctus poeta faber poeta laureatus of poet laureate poeta vates poëtaster poètes maudits poëtica-1 of ars poetica poëtica-2 of poëtiek poëtica-3 of auteurspoëtica poëtisch proza zie poëzie-1 of dicht poëzie-2 poëzie-3 point of attack point of view zie pointe polemiek politieroman polyinterpretabiliteit zie polymetrie polyptoton polysyllabisch rijm polysyndeton pomsen of ponsen ponsen zie poppenspel zie poptekst populaire literatuur zie pornografie portefolio porte-manteau portretgedicht positivisme postincunabel postmodernisme Praags structuralisme of Tsjechisch structuralisme praatvers zie praelectio praeparatio praeteritio of paraleipsis pragmatische literatuur préciosité preek, collatie, homilie of sermoen prent preromantiek presentspel zie priamel priapee priapische literatuur pricking zie prik, lijngaatje, piqûre of pricking prima manus primaire literatuur prince prins of keizer private press privilege, octrooi of privilegie privilegie zie pro- en contrarefrein probare probatio probatio pennae of pennenproef procope zie Proctor-Haebler-nummering proefdruk proefschrift zie prognosticatie progymnasmata prolegomena prolepsis-1 prolepsis-2 proletarische literatuur of arbeidersliteratuur proloog promythium pronunciatio of actio prooemium zie propagandaliteratuur propositio prosimetrum prosodie of versleer prosodische symbolen prosopopoeia prospectief aspect prospectieve bibliografie protagonist protasis-1 zie protasis-2 proteron hysteron zie prothesis prothysteron zie protocol prototypografie of costeriana provenance proverbium zie proza of ondicht prozagedicht of poëtisch proza prozaritme-1 prozaritme-2 prozaroman prijsband prijsvers prijsvraag prijzen zie psalm psalmberijming psalter zie psalterium zie pseudoniem, nom de plume of schuilnaam psychisch perspectief psychodrama psychologische roman publiek-1 publiek-2 pun zie punctuatie punctuele anachronie punctus of punt-1 punctus elevatus punt-1 zie punt-2 puntdicht, epigram-1, kniedicht of sneldicht purgatio purisme of taalzuivering puritas of latinitas Q quadrivium quaestio quaestio finita quaestio infinita quasi-facsimile-transcriptie quatern zie quaternarius zie quaternio of quatern quator sensus scriptorum queeste of queste quem quaeritis-troop queste zie questie queu zie quick quidproquo zie quinarius quinio of quintern quintern zie quiproquo of quidproquo quodlibet R raadsel of enigma raadselvers raamvertelling zie radiospel zie randversiering rapiarium rariorum rasuur ratiocinatio zie rationalisme readymade realisme-1 realisme-2 rebus recapitulatio recensie of boekbespreking recensio receptie-esthetica recipiënt reclamant zie reclame zie recto-zijde redactie-1 redactie-2 redactiereeks redditio rede, oratio of redevoering redekunst zie rederijkers rederijkersballade zie rederijkerskamer of kamer van retorike rederijkerstoneel rederijkerij redevoering zie redundantie reduplicatio zie reële lezer of werkelijke lezer referein zie reflexio reformatie of hervorming refrein-1 of keerrijm refrein-2 of referein refutatio regeleinde regest regie regieaanwijzing zie regionale literatuur zie register zie register maken registratuurplan regressio rei-1 rei-2 of hovedans reisbeschrijving zie reisgids zie reisverhaal reisverslag of reisbeschrijving rekest, request of requisitie relatio zie religieuze poëzie remaniement zie renaissance repertoire repertorium repetitio reportage reportageroman representant of lettre d'attente reprint of anasta(l)tische uitgave reproductietechnieken Republiek der Letteren of respublica litteraria request zie requisitie zie res res certa zie res dubia zie respublica litteraria zie retardering zie reticentia of aposiopese retorica of ars rhetorica retoriek retorische vraag retroactum retrograde zie retrograde woordenboek retrospectief aspect retrospectieve bibliografie retroversie, flashback, terugblik of terugverwijzing retrozijn reveil revisie revue rhombos zie ridderpoëzie ridderroman rime couée zie rime riche zie riternel of ritornel ritme ritmisch proza ritmische analyse ritornel zie robinsonade rococo roman roman à clef zie roman fleuve roman in brieven zie romananalyse romance of ballade-2 romancyclus romantic agony romantiek romantisch drama romantisch expressionisme zie romein rondeau simple zie rondboogverbinding rondeel rondelet zie roofdruk rotatiedruk rotunda of notula round character royalty rubricatie of rubriek-2 rubriek-1 rubriek-2 zie rugtitel rugwit ruimte ruitdicht of rhombos ruiterlied running title zie Russisch formalisme rust of pauze rijk rijm zie rijm rijmbreking of rijmbreuk rijmbreuk zie rijmbrief zie rijmdwang of rijmnood rijmgever rijmkroniek rijmnood zie rijmpaar rijmprent rijmproza rijmresten rijmschema rijmspreuk rijmverdoezeling rijmvrager rijmvrijheden rijmwoordenboek S saffische ode zie saffische strofe zie saga sage salon samengestelde structuur samenspraak zie samenvattende presentatie zie sapfische ode of saffische ode sapfische strofe of saffische strofe sarcasme satanisme satire of hekeldicht saudade saut du même au même of Augensprung scanderen scatologie scenario scène, taf(e)reel of toneel-2 scenische presentatie schaakberd of schaakspel schaakspel zie scharminkelliedje scheldsonnet schelmenroman zie schets schimpschrift zie schoncken-sonnetten schooldrama schooleditie schoondruk schoonheid schotschrift zie schrift schriftuurlijk liedeken of suverlijc lied schrijfboek schrijver of scriver schuilnaam zie schuine-lijntest schuitpraatje schutblad Schwabacher Schwulst sciencefiction of SF scriptorium scriver zie secentismo zie secundaire literatuur sedecimo, decimo-sexto of sextodecimo selectieve bibliografie of keuzebibliografie semasiogram semi-unciaal zie semiotiek semi-paragraafteken senarius zie senio of sextern sensitivisme sensus zie sensus allegoricus-1 of sensus typologicus sensus allegoricus-2 zie sensus anagogicus sensus litteralis sensus moralis of sensus tropologicus sensus spiritualis of sensus allegoricus-2 sensus tropologicus zie sensus typologicus zie sententia, sententie of gnome-1 sententie zie sentimentalisme, sentimentaliteit of sentimentele literatuur sentimentaliteit zie sentimentele literatuur zie septenarius zie septet serenade seriatim zetten sermocinatio sermoen zie sextern zie sextet sextodecimo zie SF zie sfeer zie Shakespeareaans sonnet of Engels sonnet short story zie short title short-title catalogue of stc showing sic sick verse sigle-1, initiaal-2 of littera singularis sigle-2 signatuur significa significatio signum silbetellend vers zie simile similitudo simulatio simultaanaspect simultaantoneel simultaneïteit singularis pro plurali singulier vertellen zie sinnebeeld zie sinneken zie sinnespel zie SISO skald of skop sketch skop zie slaapliedje slagrijm slepend rijm zie sleutelroman of roman à clef slinkrijm smaadschrift zie smaak smartlap snede sneldicht zie snijwit sociaal lied sociale literatuur socialistisch realisme Sofortkorrektur soldatenlied soliloquium zie soloecismus somniarium sonnet, klinkdicht, klinker(d)(t) of tuyter(t) sonnettencyclus sonnettenkrans sotheit zie sotternie of sotheit souter, psalter, psalterium of zouter souterliedekens spanning spectator speculum zie speelhandeling speelhuis speelmanspoëzie spektakelstuk spel-1 zie spel-2 zie spel van zinne, sinnespel of zinnespel speldeboek zie Spenseriaans sonnet Spenseriaanse stanza speurdersroman zie spiegel of speculum spiegeltekst zie spierinkje zie spionageroman spondee of spondeus spondeus zie spookverhaal spotlied spotmandement spotprognosticatie spotsermoen spraakkonstenaren spreekkoor spreekwoord spreekwoordelijk gezegde zie spreekwijze zie sprekende naam spreker zie spreuk-1 zie spreuk-2 zie spreuk-3 sproke sprookje sprookspreker of spreker squib of spierinkje staand rijm zie staand schrift staande uitdrukking zie staart, Abgesang of queu staartrijm, cauda of rime couée staartwit of voetwit staat stafrijm, Germaans rijm of letterrijm standcatalogus standenleer standenpoëzie standenrevue zie standensatire of standenrevue stanza, ottava rima of stanze stanze zie stapelspel statische bouw status causae status coniecturalis status definitionis zie status finitionis of status definitionis status qualitatis stc zie STCN stedendicht steekdicht steendruk of lithografie stemma stemming zie stenografie stereotypie sterfboek zie sterkteaccent zie stichische poëzie stichomythie stilistiek zie stilus stock, keervers, stockregel of stok stockregel zie stof, materia, materie of matière stok zie stol stomme vertoning zie stoplap story zie straatlied stream of consciousness streekliteratuur of regionale literatuur strepologie stripverhaal of beeldverhaal strofe stroming of beweging stroomdicht structuralisme structurele metafoor zie structuur strijdlied of strijdzang strijdzang zie studentenlied studie-editie stuiversroman Sturm und Drang stijgend metrum of stijgend ritme stijgend ritme zie stijl style indirect libre, erlebte Rede, verschleierte Rede of vrije indirecte rede stijlfiguren of figurae stijlleer, stijlstudie of stilistiek stijlperiode stijlsoort stijlstudie zie styp subiunctio of subnexio subjectieve anachronie subjectieve bibliografie subliem zie subliteratuur zie subnexio zie subplot subscriptio substantives substitutie subtekst zie sujet zie summa facti supplement zie surpluse surrealisme suspense suspensie suverlijc lied zie syllabogram syllepsis zie syllogisme symbolisme symbool symmetrie symploce symposium synaerese synalefa synchronie syncope synecdoche synesthesie synoniem synopsis synoptische editie synthetisch ritme synthetisch rijm systematische bibliografie of enumeratieve bibliografie T taalbouw taalspel taalzuivering zie tableau vivant, stomme vertoning of vertoning Tachtigers of Beweging van Tachtig tachygrafie of brachygrafie tafelspel of presentspel tafreel zie t.a.p. zie tautologie tegenzang zie teichoskopie teken tekst tekstanalyse zie tekstbezorger zie teksteditie, editietechniek of editiewetenschap tekstgenese, tekstgeschiedenis of tekstoverlevering tekstgeschiedenis zie tekstinterpretatie zie tekstkritiek tekstoverlevering zie tekstreconstructie tekstuitgave zie tekstwetenschap telestichon televisiespel telling temporeel accent zie tendensliteratuur of strekkingsliteratuur ternio tertiaire literatuur tertium comparationis terugblik zie terugverwijzing zie terza rima terzet zie terzine of terzet terzijde testament tetralogie tetrameter tetrapodie tetrastichon textualis zie textura zie theater-1 of schouwburg theater-2 thema theoretische literatuurwetenschap, literaire theorie of literatuurtheorie thesaurus-1 thesaurus-2 thesis zie threnos thriller tintenel tirade tiroonse nota zie titel titelbeschrijving titelbibliografie titelblad titelpagina titelprent of frontispies titeluitgave tmesis zie toekomstliteratuur toekomstverwijzing zie toezang zie toneel-1 zie toneel-2 zie toneel-3 toneelaanwijzing of regieaanwijzing toneelbewerking-1 toneelbewerking-2 toneelspel-1 of spel-1 toneelspel-2 of spel-2 toog toop zie top zie topica zie topiek of topica topos, toop of locus toppenvers zie totaaltheater totum pro parte tragedie of treurspel tragikomedie traktaat tranche de vie transcriptie transfix transformatiespel translatio translitteratie transmissiefout of kopiistenfout transmutatio transsumpt travestie travestieverhaal treurlied zie treurspel zie treurzang zie trilogie trimeter of senarius triolet, rondeau simple of rondelet tripartition triplet tripodie tristichon tritagonist triviaalliteratuur, massaliteratuur, populaire literatuur of subliteratuur trivium trochaeus zie trochee of trochaeus troop-1 troop-2 troubadour trouvère Tsjechisch structuralisme zie tuimeldruk tussenspel zie tuyter(t) zie tweefasestructuur zie tweespraak zie tijdgeest of Zeitgeist tijdroman tijdsafwijking zie tijdsaspecten tijdschrift, magazine, magazijn of periodiek tijdvak zie tijdverdichting, samenvattende presentatie of verdichting van tijd tijdvers zie tijdzang type typografie zie typografisch schrijfboek typologie typoscript U ubi? ubi sunt? UDC Überbietungstopos UGI uitdrukking zie uitdrijven uitgave uitgever zie uitgeversmerk zie uitgeversreeks uitgeverij of uitgever uitvullen ulevelrijm ultima manus unanimisme unciaal understatement universele bibliografie ut pictura poesis utile dulci utopische literatuur V vaderlandslied vado mori vaganten of goliarden vakbibliografie val zie vampierverhaal vanitas van-vergelijking zie varende luyden variant variantenapparaat variorum-editie vastelavondviering vastenavondspel of vastenspel Vatersuche-motief vaudeville veilingcatalogus zie vel velddeun veldzang vellum of velijn velijn zie verba verbale ironie zie verbalisme verbeelding zie verdichting van tijd zie Verfremdungseffekt zie vergelijkende literatuurwetenschap, comparatisme of comparistiek vergelijking vergelijking-met-als vergelijking-met-van verhaal-1, kort verhaal of short story verhaal-2 verhaal dat zichzelf vertelt verhalende tekst of narratieve tekst verhandeling verheven of subliem verificatio veritas-topos verlichting verluchting zie verpleegstersroman verrader zie vers-1 of versregel vers-2 zie vers-3 vers libre zie versbouw of versificatie-2 verschleierte Rede zie Verschlimmbesserung versie versificatie-1 zie versificatie-2 zie versleer zie versmaat zie verso-zijde verspringend rijm versregel zie versritme verstechniek of versificatie-1 versteken versus heroicus zie versvoet of voet vertaling vertelde tijd vertelfunctie zie vertelinstantie zie verteller, vertelfunctie of vertelinstantie vertelling verteltheorie of narratologie verteltijd vertelwijze zie verticale analyse vertoning zie vertoog vertraging of retardering vertrouweling vervreemdingseffect of Verfremdungseffekt verwachting verwachtingshorizon verzameld werk of opera omnia verzamelhandschrift verzetsliteratuur vetustas vidimus vie romancée of geromantiseerde biografie vierde-wandfictie vierrijm vignet of cul-de-lampe villanelle virelai virgula virtutes dicendi of virtutes elocutionis virtutes elocutionis zie visioen visserszang visuele poëzie zie vita zie vitalisering vitalisme vite of vita vitium vituperatio vlakdruk vleeszijde vliegende bladen zie vlugschrift zie voet zie voetnoot voetregel voetwit zie volksballade zie volksboek volksdrama zie volkslied-1 volkslied-2 volksprent volkstheater zie volkstoneel, volksdrama of volkstheater volrijm volta, chute, keer, val of wending volumen zie voordehandse titel zie voordracht voordrachtskunst zie voorgeschiedenis voorrede zie voorrijm voorspel voortitel zie vooruitwijzing zie en prospectief aspect voorwerk voorwoord of voorrede vore Vorlage zie vorm vorm of vent vormgevingsprincipes vormingstoneel vorstenspiegel vraisemblance zie vrouwelijk regeleinde of slepend regeleinde vrouwelijk rijm of slepend rijm vrouwelijke cesuur vrij metrum vrij ritme vrij vers-1 of vers libre vrij vers-2 of poësie parlante vrije indirecte rede zie vrije kunsten zie Vijftigers, Beweging van Vijftig of experimentelen W waarschijnlijkheid of vraisemblance wachtclaus wachter wachterlied wachtwoord zie w.a.f. wagenspel wapendicht wastafel waterlijnen watermerk, filigraan of filigram weduwe zie weekblad weerdruk wees of weesmeisje weesmeisje zie weesrijm-1 weesrijm-2 zie welsprekendheid zie Weltschmerz wending zie wensdicht wereldbeeldaspect wereldlijk drama werkelijke lezer zie wet wettelijk depot wiegelied wiegendruk zie wit woordcommentaar woordemblema woordenboek woordenspel woord- en zinfiguren, figurae elocutionis of figurae verborum woordindex of KWOC-index woordkunst woordspeling X x-hoogte xerografie xylografie zie Y yeeste zie Z zadjal-strofe zakelijkheid zie zakencommentaar zang of gezang zangspel zaponneren zedenblijspel zie zedenroman zedeprint of karakter zegswijze zie zeispreuk of apologisch spreekwoord Zeitgeist zie zelfcensuur zelfcorrectie zie zelfverbetering zie zetfout zetspiegel zeugma of syllepsis zich vormende vorm zie zin, betekenis of sensus zinnebeeld zie zinneken, neeftken, nichtken, sinneken of verrader zinnespel zie zinspreuk-1 of spreuk-2 zinspreuk-2 of devies-2 zinsritme zot zie zouter zie zuivere poëzie of pure poëzie zwanenzang zwarte kunst zie zwartekunst of mezzotint