Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture (Statenvertaling 1637)

Editie Nicoline van der Sijs en medewerkers Bijbeldigitaliseringsproject

DBNL vignet


Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637
Het Oude Testament [Titelpagina Oude Testament] Privilegie . Acte van Authorisatie . NIEUW REGISTER DES OUDEN TESTAMENTS; Vermaninghe tot Ondersoeck ende Betrachtinge der H. Schrift. REGISTER van alle de Canonijcke Boecken, Capittelen, ende Folien des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Het eerste Boeck MOSIS, genaemt GENESIS. Het tweede Boeck MOSIS, genaemt EXODUS. Het derde Boeck MOSIS, genaemt LEVITICUS. Het vierde Boeck MOSIS, genaemt NUMERI. Het vijfde Boeck MOSIS, genaemt DEUTERONOMIUM. Het Boeck JOSUA. Het Boeck der RICHTEREN, genaemt JUDICUM. Het Boeck RUTH. Het Eerste Boeck SAMUELS. Het tweede Boeck SAMUELS. Het Eerste Boeck der CONINGEN. Het tweede Boeck der CONINGEN. Het Eerste Boeck der CHRONIKEN. Het tweede Boeck der CHRONIKEN. Het Boeck EZRA. Het boeck NEHEMIA. Het Boeck ESTHER. Het Boeck JOBS. Het Boeck der PSALMEN. PROVERBIA, Spreucken SALOMONS. Het Boeck ECCLESIASTES, Ofte PREDIKER, In ’t Hebreeusch genaemt KOHELETH . Het Hooge Liedt SALOMONS. Cort Bericht VANDE Prophetische Schriften in’t gemeyn, Ende in het bysonder des Propheets JESAIAE. De Propheet IESAIA. De Propheet IEREMIA. De Claeg-Liederen JEREMIA. De Propheet EZECHIEL. De Propheet DANIEL. De Propheet HOSEA. De Propheet JOËL. De Propheet AMOS. De Propheet OBADJA. De Propheet JONA. De Propheet MICHA. De Propheet NAHUM. De Propheet HABAKUK. De Propheet ZEPHAN-JA. De Propheet HAGGAI. De Propheet ZACHARIA. De Propheet MALEACHI.
Het Nieuwe Testament [Titelpagina Nieuwe Testament] Privilegie . Acte van Authorisatie. Inhoudt des Nieuwen Testaments. Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] MATTHEI. Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] MARCI. Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] LUCAE. Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] JOANNIS. De Handelingen Der Heylighe Apostelen, Beschreven door LUCAM. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen den ROMEYNEN. De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van CORINTHEN. De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van CORINTHEN. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen den GALATEN De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van EPHESEN. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de PHILIPPENSEN. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de COLOSSENSEN. De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de THESSALONICENSEN. De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de THESSALONICENSEN. De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen TIMOTHEUM. De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen TIMOTHEUM. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen TITUM. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen PHILEMON. De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de HEBREEN. De Alghemeyne Sendt-brief des Apostels JACOBI. De Eerste Algemeyne Sendt-brief des Apostels PETRI. De II de Algemeyne Sendt-brief des Apostels PETRI. De Eerste Algemeyne Sendt-brief des Apostels JOANNIS. De Tweede Sendt-brief des Apostels JOANNIS. De Derde Sendt-brief des Apostels JOANNIS. De Algemeyne Sendt-brief des Apostels JUDE. APOCALYPSIS, Ofte De Openbaringe JOANNIS THEOLOGI . Nieuw Register des NIEUWEN TESTAMENTS;
De apocriefe boeken [Titelpagina Apocriefe boeken] De Apocryphe Boecken. Waerschouwinge Aen de LESERS VANDE APOCRYPHE BOECKEN. Het derde Boeck ESDRE. Het vierde Boeck ESDRE. Het Boeck TOBIT, Anders genaemt TOBIE. Het Boeck JUDITH. Het Boeck der WYSHEYT. Het Boeck ECCLESIASTICUS, Anders genaemt JESUS SIRACH, Ofte de WYSHEYT JESU des Soons SIRACH . Het Boeck BARUCH. De brief JEREMIE. Aenhanghsel aen het BOECK ESTHER. Aenhanghselen aen den PROPHETE DANIEL. Het Ghebedt van MANASSE. Het Eerste Boeck der MACHABEEN. Het tweede Boeck der MACHABEEN. Het derde Boeck der MACHABEEN.