Lutherse bijbelvertaling 1648

Editie Hans Beelen en medewerkers Bijbeldigitaliseringsproject

DBNL vignet


Verantwoording van de digitale uitgave van de Lutherse bijbelvertaling 1648 [Titelpagina] AEN DEN CHRISTELIJCKEN LESER. VOOR-REDEN op het oude TESTAMENT. D.M.L. REGISTER der Historiën, ende verklaringe der vreemde namen. REGISTER Van de voornaemste Hooft-artijckelen der Christelijcke Leere . REGISTER Der Epistelen ende Euangelien, die het gantsche jaer door op de Son dagen voorgelesen ende verklaert worden. Register der Epistelen ende Euangelien, die op de voornaemste Feesten, ende opder Apostelen dagen, voorgelesen ende verklaert worden. REGISTER Van alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Het eerste Boeck MOSE, genoemt GENESIS. Het tweede Boeck MOSE, genoemt EXODUS. Het derde Boeck MOSE, genoemt LEVITICUS. Het vierde Boeck MOSE, genoemt NUMERI. Een korte verklaringhe der Geographische Beschryvinghe, mitsgaders den tocht der I sraëliten, uyt Egypten, in’t Landt van Beloften . Het vijfde Boeck MOSE, genoemt DEUTERONOMIUM. Het Boeck JOSUA Het Boeck DER RICHTEREN, Genoemt JUDICUM. Het Boeck RUTH. Het eerste Boeck SAMUËLS Het tweede Boeck SAMUËLS Het eerste Boeck der KONINGEN Het tweede Boeck DER KONINGEN Het eerste Boeck der Chronycken Het tweede Boeck DER CHRONYKEN Het Boeck ESRA BESCHRYVINGE Van JERUSALEM. Het Boeck NEHEMIA Het Boeck ESTHER VOOR-REDEN over het Boeck JOB. D.M.L. Het Boeck JOB, VOOR-REDEN over de Psalmen DAVIDS. D.M.L. DE PSALTER VOOR-REDEN over de Boecken SALOMONS. D.M.L. De Spreucken SALOMONS De Prediker SALOMONS, Het Hooge-liedt SALOMONS, DE PROPHETEN VOOR-REDEN OVER DE PROPHETEN. D.M.L. VOOR-REDEN op den Propheet JESAIAM. D.M.L. De Propheet IESAIA, VOOR-REDEN Op den Propheet JEREMIA. D.M.L. De Propheet JEREMIA. De Klaeg-liederen IEREMIA, VOOR-REDEN Op den Propheet EZECHIEL. D.M.L. De Propheet EZECHIEL. VOOR-REDEN over den Propheet DANIEL. D.M.L. De Propheet DANIEL, VOOR-REDEN over den Propheet HOSEA. D.M.L. De Propheet HOSEA, VOOR-REDEN over den Propheet IOËL. D.M.L. De Propheet IOËL. VOOR-REDEN over den Propheet AMOS. D.M.L. De Propheet AMOS, VOOR-REDEN over den Propheet OBAD-JA. D.M.L. De Propheet OBAD-JA. VOOR-REDEN over den Propheet JONA. D.M.L. De Propheet JONA. VOOR-REDEN over den Propheet MICHA. D.M.L. De Propheet MICHA. VOOR-REDEN over den Propheet NAHUM. D.M.L. De Propheet NAHVM. VOOR-REDEN over den Propheet HABACUC. D.M.L. De Propheet HABACVC. VOOR-REDEN over den Propheet ZEPHAN-JA. D.M.L. De Propheet ZEPHAN-JA. VOOR-REDEN over den Propheet HAGGAI. D.M.L. De Propheet HAGGAI. VOOR-REDEN over den Propheet SACHAR-JA. D.M.L. De Propheet SACHAR-JA. VOOR-REDEN over den Propheet Maleachi. D.M.L. De Propheet MALEACHI. DE APOCRYPHE BOECKEN: VOOR-REDEN over het Boeck JUDITH D.M.L. Het Boeck JVDITH. VOOR-REDEN over het Boeck der Wijsheyt SALOMONS. D.M.L. SAPIENTIA, De Wijsheyt Salomons aen de Tyrannen. VOOR-REDEN over het Boeck TOBIAE. D.M.L. Het Boeck TOBIAE. VOOR-REDEN over het Boeck JESUS SIRACH. D.M.L. VOOR-REDEN van JESUS SIRACH op sijn Boeck. Het Boeck JESUS SIRACH. VOOR-REDEN over den Propheet BARUCH. D.M.L. De Propheet BARUCH. VOOR-REDEN over het eerste Boeck DER MACCABEËN. D.M.L. Het eerste Boeck der MACCABEËN. VOOR-REDEN over het tvveede Boeck DER MACCABEËN. D.M.L. Het tweede Boeck der MACCABEËN. VOOR-REDEN over de stucken van ESTHER ende DANIEL. D.M.L. Stucken in ESTER. De Historie van SUSANNA ende DANIEL, Van den Bel te Babel. Van den Draeck te Babel. ’t Gebedt Asarie in’t derde Capittel Daniëls, nae’t drie-en-tvvintigste vers. behoorende. ’t Gesangh der drie Mannen in ’t vyer: in ’t derde Capittel Daniëls uyt het Griecx, ’t Gebedt Manasse des Konincx van Iuda, doe hy gevangen was te Babel: HET NIEUWE TESTAMENT onses HEEREN JESU CHRISTI. VOOR-REDEN op het NIEUWE TESTAMENT. D.M.L. Geographische Beschryvinghe des JOODSCHEN LANDTS, door-vvandelt van onsen Salighmaecker den Heere Iesu Christo. HET EUANGELIUM MATTHEI HET EUANGELIUM MARCI HET EUANGELIUM LUCE HET EUANGELIUM JOHANNIS VOOR-REDEN op de Handelingen der APOSTELEN. D.M.L. Het ander deel des EUANGELIUMS LUCE, van de Handelingen der APOSTELEN, Verklaringe over de Gheoghraphysche af-beeldinghe der Landtschappen, by den Apostelen ende hare af-ghesonden Broederen bevaren en door-wandelt . Voor-reden op den SEND-BRIEF PAULI AEN DE ROMEYNEN. DE SEND-BRIEF PAULI AEN DE ROMEYNEN VOOR-REDEN op den eersten SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS. D.M.L. DE EERSTE SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS VOOR-REDEN op den tweeden SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS. D.M.L. DE TWEEDE SEND-BRIEF PAULI AEN DE CORINTHIERS VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF PAULI AEN DE GALATEN. D.M.L. De send-brief PAULI AEN DE GALATEN. VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF PAULI AEN DE EPHESIERS. D.M.L. DE SEND-BRIEF PAULI AEN DE EPHESIERS VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF PAULI AEN DE PHILIPPENSEN. D.M.L. DE SEND-BRIEF PAULI AEN DE PHILIPPENSEN VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF PAULI AEN DE COLOSSENSEN. D.M.L. DE SEND-BRIEF PAULI AEN DE COLOSSENSEN VOOR-REDEN op den eersten SEND-BRIEF PAULI AEN DE THESSALONICENSEN. D.M.L. DE EERSTE SEND-BRIEF PAULI AEN DE THESSALONICENSEN VOOR-REDEN op den tweeden SEND-BRIEF PAULI AEN DE THESSALONICENSEN. D.M.L. DE TWEEDE SEND-BRIEF PAULI AEN DE THESSALONICENSEN VOOR-REDEN op den eersten SEND-BRIEF PAULI AEN TIMOTHEUM. D.M.L. DE EERSTE SEND-BRIEF PAULI AEN TIMOTHEUM VOOR-REDEN op den tweeden SEND-BRIEF PAULI AEN TIMOTHEUM. D.M.L. DE TWEEDE SEND-BRIEF PAULI AEN TIMOTHEUM VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF PAULI AEN TITUM. D.M.L. DE SEND-BRIEF PAULI AEN TITUM VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF PAULI AEN PHILEMON. D.M.L. DE SEND-BRIEF PAULI AEN PHILEMON VOOR-REDEN op den eersten SEND-BRIEF PETRI D.M.L. DE EERSTE SEND-BRIEF PETRI VOOR-REDEN op den tweeden SEND-BRIEF PETRI D.M.L. DE TWEEDE SEND-BRIEF PETRI VOOR-REDEN op de drie SEND-BRIEVEN JOHANNIS. D.M.L. DE EERSTE SEND-BRIEF JOHANNIS DE TWEEDE SEND-BRIEF JOHANNIS DE DERDE SEND-BRIEF JOHANNIS VOOR-REDEN op den SEND-BRIEF AEN DE EBREËN. D.M.L. DE SEND-BRIEF AEN DE EBREËN VOOR-REDEN op de SEND-BRIEVEN JACOBI ende JUDE. D.M.L. DE SEND-BRIEF JACOBI DE SEND-BRIEF JUDE, VOOR-REDEN op de OPENBARINGE JOHANNIS. D.M.L. DE OPENBARINGE IOHANNIS DES THEOLOGI,