Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende nieuwe Testament (Leuvense bijbel 1548)

Editie Nicoline van der Sijs en medewerkers Bijbeldigitaliseringsproject

DBNL vignet


Verantwoording van de digitale uitgave van de Leuvense bijbel uit 1548 [Titelpagina] Priuilegie. H. Nicholaus van winghe regulier den goetwillighen Leser Saluyt. Hier beghint die Tafel om te vinden die Epistelen en de Euangelien, alsoomen die binnen den gheheelen iare inder kercken houdt. Het ghetal ende tveruolch van die boecken der Bybelen. Een goet onderwijs van die weerdicheyt, nutticheyt, ende diepheyt der heyligher Scriftueren, ende hoe men die behoort te lesen, ende te verstaen, ende te ghebruycken om salich te worden. By H. Claes van Winghe ghemaect. Een goet onderwijs van die weerdicheyt, nutticheyt, ende diepheyt der heyligher scriftueren, ende hoe men die behoort te lesen, ende te verstaen, ende te ghebruycken om salich te worden. Die Prenter totten goetwillighen Leser. Dat boeck Genesis Dat boeck Exodus Dat boeck Leuiticus Dat boeck Numeri Dat boeck Deuteronomium Dat boeck Iosue Dat boeck Iudicum Dat boeck Ruth Dat ierste boeck der Coninghen Dat tweede boec der Coninge n Dat derde boeck der Coninghen Dat vierde boeck der Coningen Dat ierste boeck Paralipomenon Dat tweede boeck Paralipomenon Tghebet van Manasses Dat ierste boeck Esdre Dat tweede boeck Esdre Dat derde boeck Esdre Dat vierde boeck Esdre Dat boeck van Tobias Dat boeck van Iudith Dat boeck van Hester Dat boeck van Iob Dauids Psalter Prouerbia Salomonis Dat boeck Ecclesiastes Dat boeck Canticum canticorum Dat boeck der wijsheyt Dat boeck Ecclesiasticus Die Propheet Isaias Die Propheet Ieremias Ieremias beclaghinghe Die Propheet Baruch Die Propheet Ezechiel Die Propheet Daniel Die Propheet Ozeas Die Propheet Ioel Die Propheet Amos Die Propheet Abdias Die Propheet Ionas Die Propheet Micheas Die Propheet Naum Die Propheet Abacuck Die Propheet Sophonias Die Propheet Aggeus Die Propheet Zacharias Die Propheet Malachias Dierste boeck der Machabeen. Dat tweede boec der Machabeen S. Matheus Euangelie S. Marcus Euangelie S. Lucas Euangelie S. Iohannes Euangelie Dat werc der Apostelen S. Pauwels Epistel totten Romeynen Totten Corinthien dierste Totten Corinthien die tweede Totten Galaten Totten Ephesien Totten Philippensen Totten Colossensen Totten Thessalonicensen dierste Totten Thessalonicensen die tweede Tot Timotheum dierste Tot Timotheum die tweede Tot Titum Tot Philemonem Totten Hebreen S. Iacobs Epistel S. Peeters ierste Epistel S. Peeters tweede Epistel S. Ians ierste Epistel S. Ians tweede Epistel S. Ians derde Epistel S. Iudas Epistel Apocalipsis, dat is die openbaringhe van sint Ian