Biblia dat is, de gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, Met verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken [etc.]
(Deux-Aesbijbel)

Editie Hans Beelen en medewerkers Bijbeldigitaliseringsproject

DBNL vignet


Verantwoording van de digitale uitgave van de Deux-Aesbijbel BIBLIA : Dat is, DE GANTSCHE HEYLIGHE SCHRIFT, grondelick ende trouvvelick verduydtschet , De Drucker tot den Leser . DE ARGVMENTEN ALLER boecken des Ouden Testaments, veruaten de den sin ende meyninghe der ghener, diese gheschreuen hebben: na de orden des tijdts. DE ARGVMENTEN ALLER Boecken des Nieuvven Testaments . [Register] DE BOECKEN DES OVden Testaments, XXXIIII . DESE BOECKEN EN ZIIN niet in der Hebreischer Biblia, ende worden Apocrypha ghenoemt. DE BOECKEN DES Nieuvven Testaments XXVII . Summa der H. Schrift. Een kort begrijp der gantscher heyligher Schrif tuere des Ouden ende Nieuwen Testaments. VERMANINGHE TOT DER heyligher Schrift . GENESIS SCHEPPINGHE. Dat Eerste Boeck Mose . EXODVS, VVTTOCH. Het tvveedde boeck Mose. LEVITICVS, LEuitisch, of Priesterboeck: Het derde boek Mose. NVMERI, GHEtal ofte Tellinghe. Het vierde boeck Mose. DEVTERONOmium, Verhael des Vvets: Het vijfte Boeck Mose. HET BOECK Iosua . IVDICVM: HET boeck der Richteren . HET BOECK Ruth . HET EERSTE Boeck Samuels . HET TVVEEDE Boeck Samuels . REGVM, HET Eerste boeck van den Koninghen. REGVM: HET Tvveedde Boeck vanden Koninghen. HET EERSTE Boeck der Chronica . HET TVVEEDde boeck der Chronica . HET BOECK Esra . HET BOECK Nehemia . HET BOECK Esther . HET BOECK Hiob . DE PSALTER Dauids . PROVERBIA: Spreucken Salomonis . ECCLESIAstes, de Predicker . HET HOOGHE Liedt Salomo. KORTE VVTLEGGHINGHE op sommighe plaetsen der tvvee laetste boecken Salomonis, te weten, Ecclesiastes, ende Canticorum. DE PROPHECIEN DER PROPHETEN . DIT ZIIN DE PROPHEten, so sy na malcanderen veruolghen . DE PROPHEET Iesaia . DE PROPHEET Ieremia . DE KLAECHlieden Ieremiae . DE PROPHEET Hesekiel . DE PROPHEET Daniel . DE PROPHEET Hosea . DE PROPHEET Ioel . DE PROPHEET Amos . DE PROPHEET ObadIa . DE PROPHEET Iona . DE PROPHEET Micha . DE PROPHEET Nahum . DE PROPHEET Habacuc . DE PROPHEET ZephanIa . DE PROPHEET Haggai . DE PROPHEET SacharIa . DE PROPHEET Maleachi . EEN KORTE SOMMA ENDE verklaringhe op den Propheet Daniel . DE BOECKEN GHENOEMT, APOCRYPHI . DESE BOECKEN EN VINDTmen niet in der Hebreischer Biblia, ende vvorden Apocrypha ghenoemt . HET DERDE Boeck Esdre . HET VIERDE Boeck Esdre . HET BOECK Tobie . HET BOECK Iudith . SAPIENTIA, het Boeck der Wijsheyt. VOORREDE IEsu Syrach op zijn Boeck . ECCLESIASTIcus, Iesus Syrach . DE OVERGHEbleuen stucken des Boecx Esther, wt den Grieckschen. DE PROPHEET Baruch . HET GHEBET Asarie, Danielis III . wt den Griecxschen. HET GESANCK der dryer mannen in den vyere. HISTORIA VAN Susanna ende Daniel . VAN DEN BEL te Babel . VAN DEN DRAke te Babel . EEN SCHOON aendachtich ghebet Ma nasse, des Konincx Iuda, doe hy te Babylon gheuancklick lach. HET EERSTE Boeck van den Machabeen . HET TVVEEDde Boeck der Machabeen . Tot den Leser, aen gaende de Capittelen ende versen, van het derde boeck der Machabeen. DAT DERDE Boeck der Machabeen . DE INHOVDEN DER BOECken, diemen noemt Apocryphos . HET NIEVVE TESTAMENT, DE BOECKEN DES Nieuvven Testaments, metten getale der Capittelen. HET HEYL GE Euangelium beschreuen door Mattheum . HET HEYLIGE Euangelium beschreuen door Marcum . HET HEYLIGE Euangelium, beschreuen door Lucam . HET HEYLIGE Euangelium beschreuen door Ioannem . DE HANDELINghen der Apostelen, beschreuen door Lucam. DE SENDBRIEF des Apostels Pauli tot den Romeynen . DE EERSTE Sendbrief Pauli tot den Corinthen . DE TVVEEDDE Sendbrief Pauli tot de Corinthen . DE SENDBRIEF Pauli tot de Galaten . DE SENDBRIEF Pauli tot de Ephesien . DE SENDBRIEF Pauli tot de Philippensen . DE SENDBRIEF Pauli tot de Colossensen . DE EERSTE Sendbrief Pauli totten Thessalonicensen . DE TVVEEDDE Sendbrief Pauli totten Thessalonicensen . DE EERSTE Sendtbrief Pauli tot Timotheum . DE TVVEEDDE Sendtbrief Pauli tot Timotheum . DE SENDBRIEF Pauli tot Titum . DE SENDBRIEF Pauli tot Philemon . DE SENDBRIEF Pauli tot de Hebreen . DE AL GHEmeyne Sendtbrief Iacobi . DE EERSTE ALghemeyne Sendtbrief des Apostels Petri . DE TVVEEDDE alghemeyne Sendtbrief Petri . DE EERSTE alghemeyne Sendtbrief Ioannis . DE TVVEEDDE Sendtbrief Ioannis . DE DERDE Sendtbrief Ioannis . DE AL GHEmeyne Sendtbrief Iude . DE OPENBAringhe Ioannis Theologi . SOMMARIEN OF INHOVDEN des nieuvven Testaments, met het aenvvijsen des Foliums .